اعضای گروه کر صمات

بازگشت به لیست گالری »
رهبر و سرپرست گروه کر صمات , آزاده عظیمیسعیده عبائیان ، سوپرانوالهام اطمینان ، سوپرانوسلما قسامی ، آلتوسلما عظیمی ، آلتوسحر موثقی ، آلتوآرمیتا اسدی مجد ، آلتومهسا حسینی ، آلتوحسام میراب، تنورامین عسکری ، تنوررسول دهقانی ، تنورفرهاد تهمتن ، تنورایمان اقدام ، باسمیثم زائری ، باسخسرو دولتخانی ، باس